Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Yazı İşleri Müdürü ve İdari İşler Müdürü komisyonlar arası naklen atama ilanı açıklandı

Yazı İşleri Müdürü ve İdari İşler Müdürü komisyonlar arası naklen atama ilanı açıklandı

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı     : 32992892/4266/15631                                                                                                                   22/04/2015

Konu   : Komisyonlararası nakil çalışması

 

..………………………….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                   ………….……………..BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanlarında görev yapan personel için komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.

Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,

a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,

b) Halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi,

c) Halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,

d) Halen görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması, kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı Genel Yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I-BAŞVURU KOŞULLARI:

 

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; yazı işleri müdürü ve idari işleri müdürü unvanlarında görev yapan personel başvurabilecektir.

2- a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.

b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 31/08/2015 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı Genel Yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen eş, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

1-   a ) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.

   b) Başvurular 24/04/2015 Cuma günü başlayıp, 28/04/2015 Salı günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir.

    Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.

    c) Komisyon merkezinde görev yapan personel, doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.

2- Son başvuru tarihi olan 28/04/2015 Salı günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

III- KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:

 

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanlarında görev yapan personel başvurabileceğinden, başvuru sahibinin unvanının kontrol edilmesi,

2- Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form “A” kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-3 Başvuru Formu Doldurma Esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi,

3- Komisyonlararası nakil başvuru formunun (EK-1 Form) “B” kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması,

4- Komisyonlararası nakil başvuru formuna ilgiliye ait hizmet belgesinin eklenmesi,

5-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli/idari soruşturma, kesinleşmiş mahkûmiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,

6- Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları komisyonda (yukarıda I-2/b maddesinde belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle) asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,

7- EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 29/04/2015 Çarşamba günü Bakanlığımızda olacak şekilde başvuruya ilişkin tüm evrak taranarak, her bir personel için ayrı ayrı dosya oluşturmak suretiyle DYS üzerinden Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama ve Nakil Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi, fiziki evrak gönderilmemesi,

Ayrıca EK–2 Birleştirme Tutanağının en geç 28/04/2015 Salı gününe kadar ab117416@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,

Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve eklerinin Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

IV- DİĞER HUSUSLAR:

 

Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğinden;

1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları,

2- Personelin, başvuru formunda bulunan üç tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsî ve ailevi durumlarını da göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

Komisyonlararası nakil çalışması sonuçlandıktan sonra yapılacak vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

3- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.

4- Aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya naklen atanma talepleri uygun görülmeyeceğinden, ilgililerin aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya nakil talebinde bulunmamaları gerekmektedir.

5- Bölge Adliye Mahkemeleri henüz faaliyete geçmediğinden bu mahkemelere naklen atanma talepleri değerlendirilemeyeceğinden, ilgililerin bu mahkemelere atanmaya ilişkin talepte bulunmamaları gerekmektedir.

6- Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtiğinde bu mahkeme kadrosuna aktarılmak üzere atamaları adliyelere yapılan personelden komisyonlararası nakil talebinde bulunacaklar, yalnızca Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu il merkezlerindeki adliyelere atanma talebinde bulunabileceklerdir. (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van)

7- İlânın “Başvuru Koşulları” bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, eşinin özel sektörde çalışıyor olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre nakil talebinde bulunamayan ya da talepte bulunup da talebi uygun görülmeyenlerin durumu ayrıca değerlendirileceğinden ilgililerin mazeretlerini belgelendirmek suretiyle Ek-1 Formunda belirtilen bölümü doldurmaları ve mazeretlerine ilişkin belgeleri (eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak belge, sigorta prim belgesi, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası sureti) başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

8- Askerde veya ücretsiz izinde olup fiilen görev yapmayan personelin nakil talepleri işleme konulmayacağından bu personelin naklen atanma talebinde bulunmamaları gerekmektedir.

9- Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan yazı işleri müdürleri ile idari işler müdürlerine tebliği hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Adalet Bakanlığı

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


dokuz − = 2