Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Mübaşir arkadaşlarımıza tam destek

Mübaşir arkadaşlarımıza tam destek

Mübaşir arkadaşlarımızın genel idare hizmetleri sınıfına geçmesi için yapılan yoğun mücadeleye karşı bakanlığımızın suskunluğunu bozmaması önemli ölçüde tepki toplamaktadır. Adliye personellerinin gücüyle kurulan sendikamız da, kuruluş aşamasından bu yana, gerek açmış olduğu dava, gerek verilmesini temin ettiği kanun teklifi ve gerekse yapmış olduğu bir çok eylemler ile bu  meslektaşlarımıza desteğini hiç bir zaman esirgememiştir.

Mübaşir arkadaşlarımızın başlatmış olduğu dilekçe kampanyasının tüm adliyelere yayılmasının temini için sendikamız da yoğun bir şekilde çalışacaktır. Tüm mübaşir arkadaşlarımızdan isteğimiz, aşağıda örneği sunulan dilekçeden bir adet doldurmak suretiyle, bulundukları komisyonların aracılığıyla Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne zaman kaybetmeksizin göndermeleri rica olunur.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
SUNULMAK ÜZERE
……..ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

               …….. Adliyesi ………Mahkemesinde Mübaşir olarak görev yapmaktayım, Bilindiği Üzere; Adalet Bakanlığı 23.01.2012 tarihinde, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısını duyurmuştur, Daha sonra Adalet Bakanlığı 30.01.2012 tarihinde ilgili kanun tasarının Başbakanlıkta bulunan “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” Başbakanlığın 30/01/2012 tarih ve 464/544 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildiğine ilişkin duyuru yayımlamıştır, ancak kanun tasarısı meclise sevk edilirken her hangi bir gerekçe gösterilmeden biz Mübaşirlerle ilgili olan 84. madde kanun tasarısından çıkarılmıştır, Bu geçen süre zarfında bizim ile ilgili olan maddenin neden kanun tasarısında çıkarıldığına ilişkin her hangi bir gerekçe gösterilmemiştir, Ancak Adliyelerde görev yapan mübaşirlerin görevleri 06/08/2013 tarih 28730 sayılı resmi gazetede aşağıda gösterilmektedir.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (4)

Mübaşirin görevleri şunlardır:

a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelenmek üzere hâkim ve Cumhuriyet savcısına götürmek,
b) Adliye bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak,
c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak,
ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,
d) Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak,
e) Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek,
f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek,
g) Hâkimin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak,
ğ) Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak,
h) Fizikî olarak sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak,
ı) Hâkimin ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

               Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan bir memurun hangi resmi kurumda bu kadar fazla görevi ve sorumluluğu vardır? Bu durumda bizleri hem rencide etmektedir hem de üzmektedir. Yine 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 36 maddesi “Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder” hükmü gereğince bizlerinde GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA olmamız gerekmektedir. 8 Ocak 1992 tarih ve 21105 sayılı Resmi gazetenin 9. sayfasında biz mübaşirler genel idari hizmetler sınıfında görülmektedir. Aynı tarih ve sayılı resmi gazetenin 17. Sayfasında yardımcı hizmetler sınıfında mübaşirler belirtilmemiştir ve daha önce yapılan kanun tekliflerinde delil olarak gösterilmiştir. Ayrıca aynı unvanla Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan mübaşirler 21.03.2012 tarihi ve 28240 sayılı bakanlar kurulu kararı ile genel idare hizmetler sınıfına geçirilmiştir. Bu durumda zaten aynı görevi ifa eden mübaşirlerin farklı kadroda bulunmaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi olan eşitlik ilkesine maddi ve manevi yönden ters düşmektedir. Aynı unvanda görev yapan mübaşirlerin iki farklı kadroda bulunması hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5. Maddesinde; “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” ilkesi ve yine Anayasamızın 49 . Maddesinde “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” ilkeleri yer alırken, Adalet Bakanlığı kendi yapmış olduğu kanun tasarısında belirttiği görevler ve çalışma şartlarını değiştirerek Anayasamızda da yer alan temel ilkelerini yerine getirmemektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki resmi üniformalı yardımcı hizmetler sınıfında çalışan sadece mübaşirler kalmıştır. Yukarıda belirttiğimiz kanunların ve Anayasamızın temel ilkeleri de dikkate alınarak hak ettiğimiz GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA geçme talebimizin kabul edilmesini talep eder
Gereğinin yapılmasını saygılarımla bilgilerinize arz ederim. … / … /2015

    ADI  SOYADI – SİCİLİ

ADRES:

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− bir = 1