Salı, Ekim 20, 2020
Mobbinge maruz kalan personelimizin başvuru yolları nelerdir?

Mobbinge maruz kalan personelimizin başvuru yolları nelerdir?

Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan meslektaşlarımız tarafından mobbinge dair birçok şikayetler tarafımıza intikal etmekte, bu şikayetlere esas olmak üzere gerek bakanlık ve gerekse HSK nezdinde gereken şikayet ve müracaatlar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda sendikamız üyeliği gözetilmeksizin, sendikamız üyesi olmayan veya başka sendika üyesi olan personelimize de yönetimsel ve hukuki destek verilmektedir.

Mobbinge maruz kalan personelimiz çoğu zaman uğramış oldukları psikolojik şiddetin etkisiyle şikayet etmekten imtina etmekte, kendi iç dünyasında büyük yıkımlara uğramakta, meydana gelen bu olumsuzluklar özel hayatına yansıdığı gibi iş dünyasını da ciddi anlamda etkilemektedir. Bu anlamda, tüm personelimize sendikal desteğin sağlandığı gibi bireysel olarak da şikayet yollarının neler olduğu hakkında bilgilendirme yapılması gerektiği düşünülmüş, başvuru yolları ve izlenecek yollar aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

MOBBİNGE MARUZ KALAN ÇALIŞANLARIN BAŞVURU YOLLARI

Dilekçe ile Başvuru

İş yerinde psikolojik taciz davranışlarına maruz kalan kişiler, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili idari makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmektedir.

İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gündür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Yoluyla Başvuru

İşyerinde psikolojik taciz şikayet ve talepleri için “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)”ne https://basvuru.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx adresinden başvuru yapılabilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 Hattı Üzerinden Başvuru

İş yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Başbakanlık Genelgesi’nin 4 üncü maddesi uyarınca 2011 yılından bu yana psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ALO 170 hattı üzerinden çağrılar alınmaktadır.

İş yerinde psikolojik taciz konusunda eğitilmiş ve hattı arayanlara destek olmak üzere görevlendirilmiş psikologlar, kişileri bilgilendirilmekte ve yönlendirmekte, onlara destek olmakta ve şikayet başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvuru taleplerini almaktadır.
ALO 170 çağrılarına en geç 72 saat içerisinde cevap verilmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsman) Başvuru

İdarenin eylem ve işlemleri karşısında psikolojik tacize maruz kaldığını iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, herhangi bir ücret ödemeksizin Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet başvurusu yapabilmektedirler.

Şikayet dilekçeleri; posta, elektronik posta, faks ve web sayfasından elektronik sistem yoluyla yapılabileceği gibi illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna Başvuru

Kişiler, iş yerlerinde yıldırma ile ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıyla herhangi bir ücret ödemeksizin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvuru yapabilmektedirler.

Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Ayrıca Türk Ceza Kanununun 77, 94, 97, 106, 123 ve 125. maddeleri uyarınca cezaya mahsus şikayette bulunulabileceği gibi Türk Medeni Kanunu’nun 25’inci maddesine göre, kişilik hakkı zedelenen davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini ve sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

Manevi Tazminat Davası Kişilik hakkı hukuka aykırı olarak ihlal edilen kişinin duyduğu üzüntü ve manevi acının giderilmesi amacıyla manevi tazminat davası açılabilir.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× sekiz = 64