Cuma, Şubat 21, 2020
Görevde Yükselme Sınavına giren Adliye Personeline “harcırah” ödenmelidir

Görevde Yükselme Sınavına giren Adliye Personeline “harcırah” ödenmelidir

Bilindiği üzere 08/05/2015 tarihinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca görevde yükselme sınav ilanı yapılmıştır. Sınava başvuruda bulunan meslektaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan birisi de sınava girecek memura geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği konusudur.

6245 sayılı Harcırah Kanunu geçici görev harcırahı ödenecek haller düzenlenirken ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yerlere gönderilenlere yapılacak ödemeden de bahsetmiştir.

6245 sayılı kanunun 14. ve 18. maddelerinde;

Madde 14 – Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

  1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;
  2. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;
  3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekâleten gönderilenlere;
  4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekâleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

Madde 18 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/8 md.) (Değişik: 17/4/2008-5754/78 md.)

Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına;

  1. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.
  2. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir. denmektedir.

Söz konusu yukarıda belirtilen kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak görevde yükselme sınavı için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş ve 05/02/2010 tarih ve 03020 sayılı yazılarında; memuriyet mahalli dışında açılan sınavlara katılacak olanlara en çok yedi gün süre ile gündelik ödenebileceğini ancak, bu ödemelerin sınav günü veya günleri ile yolda geçen sürelerle sınırlı tutulması ve fiilen sınava girilmesinin gerekliliğini belirterek, memuriyet mahalli dışında sınava girenlere yedi günü geçmemek üzere geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre; 6245 sayılı harcırah kanununun 14 ve 18 mad ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün görüş yazılarına istinaden 28/06/2015 tarihinde yapılacak görevde yükselme sınavına girecek meslektaşlarımız geçici görev yolluğundan faydalanabilmektedir.

Ancak söz konusu harcırahın alınabilmesi için bir takım prosedürler vardır. Bu prosedürler olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22 maddesinde;

“Madde 22 – Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

  1. a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

– Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,               

– Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

ödeme belgesine bağlanır. denilmektedir.

Belirtilen yönetmelik uyarınca sınava girecek meslektaşlarımız sınav yerine ilişkin yol ücretlerini varsa konaklama ücretlerine ilişkin faturaları almaları ve yazımız ekinde sunulan örnek 27 yurtiçi geçici görev yolluğu belgesini doldurmaları ile ilgili amirlerine onaylatmaları gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus gidip gelmeye ve konaklamaya en uygun ve mutat olan yol seçilmelidir. Harcırah kanununun 5, 6 ve 7 maddeleri makul görülen ödemelerin yapılacağını hüküm altına almıştır.

Buna göre; sınava girecek meslektaşlarımızın görevlendirme yazıları, ilgili komisyonlarca sınava girebileceklerine ilişkin komisyon kararlarıdır. Harcama talimatlarını ilgili mutemetlere başvurabilirler. Örnek 27 yazımız ekinde sunulmuştur.

Bulunduğunuz bölgenizde idari işler müdürlüğü tarafından ödememe yoluna gidilmesi karşısında sendikamızın yargı yoluna gidileceği tüm üyelerimize duyurulur.

 Geçici görev yolluğu için örnek 27 indirmek için tıklayınız …. 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Bir yorum

  1. 2011 yılında girdiğimiz sınavda yolluk almıştık. Bununla ilgili Maliye Bakanlığının olumlu görüşü bulunmaktadır.

    http://www.memurlar.net/haber/447015/

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× beş = 45