Salı, Ocak 5, 2021
Fazla mesailerin bütün personele eşit şekilde ödenmesi hususunda raporumuzu teslim ettik

Fazla mesailerin bütün personele eşit şekilde ödenmesi hususunda raporumuzu teslim ettik

Adalet Bakanlığı bünyesinde kısmen ödenmekte olan fazla mesailerin, bir çok mağduriyete sebebiyet vermesi ve neticesinde sendikamıza gelen yoğun şikayetler nedeniyle titizlikle çalışma yapılmış, yapılan çalışma neticesinde hazırlanan rapor Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Şaban YILMAZ’a sunularak konu üzerinde gereken çalışma başlatılmıştır.

Sayın Yılmaz’a sunmuş olduğumuz raporda; “6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 71. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen “Ek Madde 17” uyarınca, “6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun gereği kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebileceği, bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlendiği, iş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkili olduğu, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”nin “Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti” başlıklı 5 inci maddesinde; “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan “%10’unu” ibaresi “%20’sini” olarak uygulanacağı hükmünün getirildiği, ancak bakanlıkça yapılan çalışma neticesi düzenlenen “Fazla Çalışma Kriter Tablosu” incelendiğinde, salt olarak dosya sayısının baz alındığı, ele alınan dosyadaki suçun nevinin veya taraf sayısının dikkate alınmadığının görüldüğü, ülkemizin bölgeleri ve illeri açısından aynı türden suçun taraf sayısı itibari ile değişkenlik gösterdiği, salt dosya sayısının baz alınması halinde iş dağılımının ve buna bağlı olarak tesis edilen kriter tablosunun adaletli olmadığı, ayrıca yukarıda zikredilen kanun hükümlerinden kriterin iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemeler olarak benimsendiği, bir mahkemenin diğer mahkemelere göre iş yoğunluğunu tespit ederken personel sayısı tek başına yeterli olmayacağı, ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fazla çalışma ücreti 3 katına, maliye çalışanlarına ise 5 katına kadar ödeme yapılması ise ayrı bir eşitsizlik konusu olduğu belirtilmiştir.

Yine yapılan uygulama gereğince, icra dairelerinde çalışan personelin fazla mesai almaları hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, özellikle büyük şehirlerde bir icra dairesinde kişi başına 5.000-6.000 dosya düştüğü bilinmekle, bu dosyaların gerek işlemlerinin yapılması, gerek hacizlerinin gerçekleştirilmesi adına kurum dışına çıkılması ve gerekse yüksek miktarlı dosyaların düşüm işlemlerinin yapılarak arşiv düzenlemelerinin neticelendirilmesi hususunda gece geç saatlere kadar ve hafta sonu dahil mesaiye kaldıkları göz önünde bulundurulduğunda, bu personelin ve ödeme yapılmayan diğer personellerin de fazla mesaiden faydalandırılmasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiş, konunun farklı iki yolla çözümüne ilişkin sendikamızca hazırlanan rapor kendisine takdim edilmiştir.

Müsteşar Yardımcımız Sayın Şaban YILMAZ konu üzerine gereken ilgi ve hassasiyeti göstererek, “fazla mesailerin tüm personele eşit şekilde ödenmesinin gerektiğini, mevcut iş yoğunluğunun farkında olduklarını, haliyle meydana gelen mağduriyetleri önlemek adına fazla mesailerin tüm personele eşit şekilde ödenerek ayrıca miktarı arttırma yönünde çalışma yapacaklarını” ifade etmiştir. Müsteşar Yardımcımız Sayın Şaban YILMAZ’a, kendisine iletmiş olduğumuz sorunların çözümü noktasında göstermiş olduğu ilgi ve hassasiyetinden ötürü tüm meslektaşlarımız adına ayrıca teşekkür ederiz.

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× üç = 15