Pazartesi, Şubat 15, 2021
Yönetmelik

Yönetmelik

ADALET BÜRO SEN

MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 

 

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

            Amaç

            Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Adalet Büro Sendikası’nın merkez yönetim kurulu, şube yönetimleri ve il başkanlıklarına ilişkin, uygulanacak bütçenin planlama, koordinasyon ve denetimi ile varlıkları belirlemek,

Borç ve alacakları ile gelir ve giderlerinin kayıt ve kontrolünü düzenleyen ana hüküm ve ilkeleri saptamak,

Mali gereksinimlerini programlamak ve işleyişini sağlayarak genel kabul görmüş muhasebe usul ve esaslarına  uygun olmasını sağlamak,

Şube yönetimleri ve il başkanlıklarının mali konularda genel merkezle uygulama birliğini sağlamayı amaçlar.

            Kapsam

Madde 2 Bu yönetmelik Adalet Büro Sen merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurulları, il başkanlıkları ve ilçe başkanlıklarınca yürütülen mali iş ve işlemleri kapsar.

            Dayanak        

            Madde 3- Bu yönetmelik, 4688 sayılı yasaya, Adalet Büro Sen tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına dayanılarak düzenlenmiştir.

            Yetki

            Madde 4- Sendikanın gelirlerini toplama ve bunları harcama yetkisi genel merkez yönetim kuruluna aittir. Genel merkez yönetim kurulu,  şube yönetim kurulu  ile il ve ilçe başkanlıklarına genel kurul kararları ve  tüzük çerçevesinde harcama yetkisi verebilir.

II. BÖLÜM

SENDİKA GELİRLERİ

            Madde 5-

            a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik aidatlarından,

            b) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirlerden,

            c) Bağış ve yardımlardan,

            d) Mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirlerden,

            e) Kanunun müsaade ettiği diğer gelirlerden, oluşur.

            Madde 6- Sendika aidatları, üyelerin bordroya yansıyan aylık damga vergisi matrahının %0.5’i oranındadır.

            Aidatlar aşağıdaki şekilde toplanır:

            İşyeri mutemedliğince bordro üzerinden, genel merkez hesabına aktarılır.

            İl Başkanlıkları ve şube mali işlerden sorumlu başkan yardımcıları her ay bordro üzerinden genel merkez hesabına aktarılan aidatların listesini, genel merkeze ulaştırırlar.

            Bağışlar

            Madde 8- Sendika merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurulu yada il başkanlıklarınca çeşitli kuruluş ve kişilerden para veya mal olarak yapılan bağışlar hesaba aktarılır veya demirbaşa kayıt yapılır. Bağışı kabul eden birim, kendi bünyesinde harcayabileceği gibi alt veya üst birimlere de aktarabilir. Bağışlar bütçede gösterilir veya ek bir kararla bütçeye eklenir. Bağışlar ile ilgili rapor, bağış kabul eden birim tarafından düzenlenerek mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından sendika merkez yönetim kuruluna sunulur. Bağışlar 4688 sayılı yasada ve sendika tüzüğünde belirtilen şartlar dışında kabul edilemez.

            Diğer Gelirler

            Madde 9- Mal varlığı satış ve işletilmesinde, sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler ile yayın gelirlerinden sağlanan gelirler sendika merkez yönetim kurulunca belirlenir.  Bu gelirler de bütçede gösterilir. Diğer alanda sağlanan gelirler merkez yönetim kurulunca yerine getirilir.

III. BÖLÜM

BÜTÇE VE SENDİKA GİDERLERİ

 

            Bütçe

            Madde 10- Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı sendikanın tüm gelir ve giderlerini her isteniliğinde anlaşılabilir biçimde aylık raporlar halinde, genel merkez yönetim kurulunun isteği üzerine hazırlar. Genel merkez ve taşra teşkilatının gelir ve giderlerini belirleyerek genel kurullarda yapılacak bütçede gösterir.

            Genel kurullarda kabul edilen bütçeyi genel merkez yönetim kuruluna sunar ve genel merkez yönetim kurulunca uygulamaya konulur. Genel merkez yönetim kurulu her yıl bütçeyi belirler. Acil durumlar dışında bu bütçe uygulanır.

            Bütçede belirtilen hizmetin ve hizmet yerinin payını günün şartlarını dikkate alarak erteleyebilir ve aktarmalar yapabilir.  Yapılan değişikliklerden taşra birimini bilgilendirir. Bütçede gelirlerin %10’u eğitim giderlerine harcanır. Geri kalan miktarın % 50’isine kadar ki miktar mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından taşra teşkilatına harcanabilir.

Madde 11- Sendikanın ödemeleri tüzük hükümleri ve bütçe çerçevesinde, yapılacak harcamaya esas olmak üzere her ayın 20’sine kadar talepler toplanır. Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulunun onay vermesi halinde aynı ayın 25’inde gerekli ödeme Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yapılır.

Şubelerden ve il başkanlıklarından gelen taleplerde aynı şekilde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Taleplerden  yönetim kurulunun onay vermediği mal ve hizmetler ile demirbaşların  parası ödenmez.  Sorumluluk mal ve hizmeti satın alan kişiye aittir.

Ayrıca, Genel Başkan ve Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı işin aciliyetine binaen doğrudan alımlar yapabilir ve yaptığı harcamaları konusunda merkez yönetim kuruluna  aciliyet gerekçelerini de belirtmek suretiyle rapor sunar.

Merkez yönetim kurulu mal ve hizmet alımında aldığı karar doğrultusunda bir kişiyi görevlendirebilir.

IV. BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİ

 

Madde 12- Ödemeler genel usuller dikkate alınarak mal veya hizmeti tedarik eden  firmanın düzenlediği fatura yada fatura yerine geçen belgeler eklenir. Belge düzenleme yükümlülüğü olmayanlardan alınan mal ve hizmetler için tutanak düzenlenir ve tediye makbuzu kesilir.

Merkez yönetim kurulu alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre bir miktarını avans olarak ödemeye karar verebilir. Mal ve hizmet alımında alımın niteliğine göre teklif alma açık artırma,  pazarlık ve kapalı zarf gibi yöntemlerin en uygunundan yararlanılır.

Madde 13- Alım yönteminde genel kabul görmüş ihale usulleri uygulanır.

Yönetmeliğin 11 maddesinde belirtilen ve genel taleplerden  yönetim kurulunun onay vermediği mal ve hizmetler ile demirbaşların  parası ödenmez.  Sorumluluk mal ve hizmeti satın alan kişiye aittir.

V. BÖLÜM

GİDERLER

 

Madde 14- Kanunlar ve tüzüğün belirttiği şekilde yapılan harcamaları kapsar.

A- Genel Merkezin Harcama yapması ve yetkileri,

1-Sendikal faaliyetlerin aksamasını engellememek amacıyla merkez yönetim kurulu kararı alma fırsatı olmayan durumlarda yapılan harcamalar olağanüstü harcamalardır. Olağanüstü harcama yetkisi Genel Başkan’a ait olup, Genel Başkan bu harcamalarından anında merkez yönetim kurulu üyelerini bilgilendirir.

2- Genel Merkez kasasında günlük harcama için brüt asgari ücretin 5 katını aşmayacak miktarda para bulundurulabilir.

3- Harcamalar fatura alınarak yapılır. Faturanın arkasına mal veya hizmeti satın alan şube yöneticileri ile il ve ilçe başkanları tarafından açıklaması yapılarak imza edilir.

 Genel merkez harcamalarına ilişkin mal ve hizmet alımları Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından açıklaması yapılarak imza edilir.

4- Fatura alınmayan hallerde merkez yönetim kurulu üyelerinden en az iki kişi ile birlikte tutanak düzenlenir veya en az iki yönetim kurulu üyesi ile birlikte tediye makbuzu düzenlenir.

5- Merkez yönetim kurulu üyelerine Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından görev avansı verilir. Görev avansı görevin niteliğine göre merkez yönetim kurulunca belirlenir.

6- Görev için alınan avanslar alış tarihinden başlayarak 1 ay içinde kapatılır.

7- Taksitle yapılan ödemelerde mutlaka ödenti makbuzu alınır.

8- Genel Merkez harcamalarında banka çeki kullanılabilinir.

9- Sendikal faaliyetlerden dolayı mağduriyet durumlarında (sürgüne gönderilen, açığa alınan, görevine son verilen) yönetim kurulu üyelerine ve üyelere merkez yönetim kurulu maddî ve hukuki yardımında bulunabilir. Ölen yönetim kurulu ailesine maddi yardımda bulunabilir.

10- Sendika genel merkezi, şube ve temsilciliklerde çalışan personel ücretleri, merkez yönetim kurulu tarafından ödenir.

11- Toplanan bağışlar ayrı bir fonda tutulur. Evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden dolayı tutukluluk, hükümlülük, sürgün ve grev gibi hallerde yapılacak yardımlar merkez yönetim kurulu tarafından icra edilir.

B- Şube ve İl Başkanlıklarının harcama yapması ve yetkileri,

1- Şube ve il başkanlıkları zorunlu harcamalarını genel merkez yönetim kurulunun gönderdiği avanslarla yapar. Şubeler harcama yapmadan önce her ayın 20’sinde toplanacak yönetim kuruluna yazılı olarak talepte bulunur. Merkez yönetim kurulunun uygun görmesi halinde yapılacak harcamaya esas miktarı aynı ayın 25’inde Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tedarikçiye direkt veya şube başkanı ile il ve ilçe başkanına ödemeyi gönderir.

Yönetmeliğin 11 maddesinde belirtilen ve gelen taleplerden  yönetim kurulunun onay vermediği mal ve hizmetler ile demirbaşların  parası ödenmez.  Sorumluluk mal ve hizmeti satın alan kişiye aittir.

2- Şube ile il ve ilçe başkanlıklarının yapmış oldukları harcamalar karşılığı fatura almak zorundadır. Alınan faturanın arkasına şube başkanları veya şube mali sekreterleri veya il başkanları yada ilçe başkanları tarafından açıklaması yapılarak imzalamak zorundadır.

3- Şube yönetimi ve sayısı 100 üye ve daha fazla olan il başkanlıkları genel faaliyetlerini icra etmeleri amacıyla bütçesinin yüzde 20’si gönderilir. Şube yöneticileri ile il ve ilçe başkanlıkları bu genel faaliyetleri için bu miktarı kullanırlar. Harcama kalemleri tüzük ve mali işler yönetmeliğine aykırı olamaz. Gönderilen miktardan yapılan harcamalar, şube başkanı ve şube mali sekreteri, şube bulunmayan illerde il başkanı yada ilçe başkanı tarafından ayrıntılı rapor haline getirilerek takip eden ayın en geç 15’ine kadar Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bildirilmelidir. Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı gelen raporları her ayın 20’sinde toplanacak yönetim kuruluna sunar ve rapor eder.

4- Şube Başkanı, olağanüstü hallerde merkez yönetim kurulu kararı  olmaksızın brüt asgari ücret tutarında harcama yapabilir. Yaptığı bu harcama ile ilgili olarak anında şube yönetim kurulu üyelerini bilgilendirir. Ayrıca genel merkeze derhal bilgi verir.

C- Görev ve Yol Harcamaları,

1- Görev ve yol harcamaları merkez yönetim kurulu adına yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek kişilerin yapacakları harcamalardır.

2- Merkez yönetim kurulunca görevlendirilecek kişiler;

a) Yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulu üyeleri,

c) Genel kurul delegelerin seminer ve toplantı için çağrılan kısmı,

d) Sendika merkezde istihdam edilen personel,

Faaliyette bulunulan yere ulaşımı, konaklaması ve yemek ücretlerini kapsar.

Görev ve yol harcamaları yapan ve görevlendirilen kişilerin yaptıkları harcamalara esas fatura belgelerini sunmak zorundadırlar.

3- Yukarıda belirtilen kişiler dışındakiler ile sendikal göreve ilişkin olmayan ve karara dayanmayan görev ve yol harcamaları ödenmez.

VIII. BÖLÜM

MALİ KONULARDA TUTULACAK KAYIT VE DEFTERLER

 

Madde 16-

A-Genel Merkezce tutulacak defterler

1- Kanunen tutulması zorunlu defterler

a) Yevmiye Defteri (Noter tasdikli)

b) Defter-i Kebir

c) Kasa Defteri

d) Demirbaş Defteri

2- Diğer Defterler ve Çek – Senet Kambiyo Defteri

B- Şubelerce tutulacak defterler,

Şubeler ve ödenek gönderilen il başkanlıkları merkezden gönderilen avansların tutulması, harcamaların aylık olarak tutulması, yıl sonunda gelir-gider bilançosu çıkarılabilmesi için işletme defteri tutar.

IX. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK

Madde 17-

Adalet Büro Sendikasının mali konulardaki harcama kalemlerini, gelirin üyeler arasındaki adaletli dağılımı ve mali konularda denetimin yapılabilmesi ve mali bütçenin düzenli çalışabilmesi için tüm teşkilat birimlerinde uygulanmak üzere  iş bu yönetmelik, genel merkez yönetim kurulunun  09/07/2014 gün ve 2014/33 sayılı kararıyla 25/08/2014 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


9 + dokuz =