Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Yönetmelik

Yönetmelik

ADALET SEN SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

2021

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, genel merkez zorunlu organlarının, şube zorunlu organlarının, genel merkez ve şube genel kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; genel merkez zorunlu organlarının, şube zorunlu organlarının, genel merkez ve şube genel kurul delegelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile sendikamız tüzüğünün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a)Dönem : İki olağan genel kurul arasındaki süreyi,
 2. b)Merkez : Adalet Sen Genel Merkezi’ni
 3. c)Tüzük : Adalet  Sen’in Tüzüğünü,
 4. f)İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü adliyeleri,
 5. g)Seçim çevresi : Şube, İl ve İlçe Başkanlıkları faaliyet alanına giren işyerlerinin tümünü,
 6. h)Sandık bölgesi  : Seçim çevresinde seçimlere katılacak üyelerin en kolay oy kullanmalarını sağlayacak şekilde oluşturulacak bölgeleri,

ı) Delege                     : Genel Merkez ve şube genel kurulları ile il ve ilçe başkanlıklarında üyeleri temsilen oy kullanma hakkına sahip olan kişiyi,

 1. j)Doğal delege : Kurucu üyeleri ve kendi genel merkez ve şube genel kurullarına delege seçimlerine katılmaksızın oy kullanacak genel merkez, şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerini,
 2. k)Aday : Genel merkez, şube yönetimi, il ve ilçe başkanlıkları zorunlu organlarında görev almak, genel kurullarda delege olmak için müracaat eden sendika üyelerini,

                  İKİNCİ BÖLÜM

             Genel Merkez Seçimleri

Genel Kurulun Oluşumu

MADDE 5-  Genel Merkez Genel Kurulu; 200 delegeden oluşmaktadır.

Bunlardan 5 tanesi sendikamız kurucu üyesi olup, üyelik bağı ile sendikamıza bağlı bulunan ve bu bağı koparmadıkları  sürece 5 kurucu üye tabii delegedir. Sendikamızdan herhangi bir nedenle ayrılan kurucu üyelerin yerine şube genel kurullarında ve il başkanlıklarında seçimle belirlenen delege sayısına ilave edilir.

176 delege; şube ve il başkanlıklarının bünyesinde yapılan seçim sonucunda belirlenir. Bu seçimlere genel merkez yönetim kurulu gözlemci tayin edebilir.

12 delege; olağan genel kuruldan önceki son yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinden,

7 delege ise; Tüzüğün 17/a maddesi gereği her şube için ayrılan bir delegeden oluşur.

Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi

MADDE 6- Şube genel kurullarında ve il başkanlıkları bünyesinde seçilerek genel merkez genel kuruluna katılacak 176 delege şu şekilde belirlenir.

            1-) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sendika genel merkez verileri baz alınarak toplam üye sayısının 176’ya bölünerek kaç üyeden bir delege oluşacağı belirlenir.

2-) Şube ve İl başkanlıklarının faaliyet alanlarındaki üye sayısı birinci fıkradaki gibi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sendika genel merkez verileri baz alınarak toplam üye sayısına, birinci fıkrada çıkan sonucun bölünmesi ile şube, il ve ilçe başkanlıklarına düşen delege sayıları belirlenir. Sendika genel merkezince il başkanlığı kurulmuş ancak seçim tarihi itibariyle delege için yeterli sayıya ulaşılamamışsa il veya ilçe başkanı delege olarak belirlenebilir.

3-) İkinci fıkranın uygulanmasından sonra artan delegelik olması halinde, bu delegelikler bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şube  başkanlıklarından başlanarak sırası ile şube başkanlıklarına dağıtılır.

4-) Yukarıda belirtilen hususlar tamamlandıktan sonra belirlenen delege sayıları yönetim kurulunca şubeler, il ve ilçe başkanlıklarına yazılı olarak bildirilir.

Genel Kurul Delegelerinin Seçilmesi

MADDE 7-

1-) Genel merkez genel kurul delege seçimleri, şubelerin genel kurullarında şube üyeleri arasından Genel Merkez Yönetiminin görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısının gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

İl ve İlçe Başkanlıklarındaki seçimler İl Başkanlığının  genel merkez yöneticilerinden görevlendirilecek yöneticilerin gözetiminde serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

Seçimlere yapılacak itirazlar yönetim kurulunun görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından kesin olarak aynı gün karara bağlanır.

2-) Genel merkez genel kurulu delegesi olmak isteyenler, şube bulunan yerlerde şube başkanına, şube bulunmayan yerlerde  il başkanlığına, dilekçe ile müracaat etmeleri ile aktif sendika üyeliği, şubenin ve il başkanlığının faaliyet alanındaki işyerinde çalıştığı ve delegeliğe engel halinin bulunmadığının anlaşılması halinde başvurusu kabul edilir.

3-) Delege seçimlerinde yapılan seçim sonucunda şube ve il başkanlığına düşen delege sayısı kadar en yüksek oyu alandan başlanmak üzere şubeye ve il başkanlığına düşen delege sayısı kadar genel merkez delegesi belirlenmiş olur.

4-) Delege seçimlerinde, yedek delegelik bulunmaz ve seçimi yapılmaz. Ölüm, emeklilik, çekilme, ihraç ve benzeri durumlarda sendika ile üyelik ilişiği kesilen delegelerin yerine atama usulü ile delege belirlenemez.

5-) Genel merkez yönetimi ve denetim kurulu asil üyeleri yapılacak olağan ve olağan üstü genel kurullarında doğal delegedir. Ancak katıldıkları seçimlerde seçilememeleri halinde bundan sonra olağan genel kurulda doğal delege olarak oy kullanamazlar.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Seçimleri

Şube Genel Kurulunun Oluşumu

MADDE 8- 

1-) Şube Genel Kurulu; üye toplam sayısının çoğunluğunun sağlanması ile oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel Kurulların Toplanma ve Çalışma Şekli

MADDE 9-

1-) Olağan Genel Kurullar dört yılda bir yapılır.

2-) Genel kurula çağrılar yönetim kurulları tarafından yapılır. Yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrıda; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en erken 1 gün en geç 7 gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir, çağrı ilk toplantıdan 15 gün önce ilan edilir. İlanın ne şekilde yapılacağı tüzüğümüzdeki belirtilen hükümler uygulanır.

3-) Genel kurul gündeminde zorunlu organların seçimi olması halinde, iki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara, toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir.

4-) Genel kurullar, yönetim kurulları tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde, delege tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

5-) Toplantı için yeterli sayıya ulaşıldığının yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde, genel merkez genel kurulu için genel başkan veya görevlendireceği genel başkan yardımcılarından biri marifetiyle, şube genel kurulları şube başkanı veya görevlendireceği şube başkan yardımcılarından birinin marifeti ile açılır.

6-) Genel kurulları  idare etmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve lüzumu kadar katip üyenin görev yapacağı en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur. Şube Genel Kurul Başkanlık Divanı ise bir başkan ile lüzumu kadar katip üye olmak üzere en az 3 (üç) en fazla 7 (yedi) kişiden oluşturulur. Divan başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ile genel kurula katılan misafirler arasından seçilebilir.

7-) Genel Kurullarda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Delege tam sayısının en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme alınır ve görüşülür. Genel Kurul gündeminden madde çıkarılmasına ilişkin öneri verilmesinde de 1/10 şartı aranır.

😎 Genel Kurullarda, zorunlu organların seçimi ve delege seçimleri hariç olmak üzere bütün oylamalar açık oylama yöntemiyle gerçekleştirilir.

9-) Genel kurullarda, delege olmayanların katılımı dikkate alınmaz ve oy kullanamazlar.

10-) Genel Kurulların görüşme kararları ile oylama neticeleri Genel Kurul Kararları karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklarla tespit edilir. Karar defteri ve tutanaklar Genel Kurul Başkanlık divanınca imza edilir.

11-) Delegelerin veya üyelerin genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

Olağanüstü Genel Kurullar

MADDE 10- 

1-) Olağanüstü Genel Kurullar, yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunlukla karar verilmiş olarak yönetim kurulu kararıyla, gerekçeli olmak kaydı ile denetleme kurulunun oy birliği ve gerekçeli olarak alacağı kararı ve genel kurul delegelerinin 1/5’ inin  ayrı ayrı yazılı isteği ile 60 gün içinde toplanır.

2-) Olağanüstü genel kurullarının gündemi olağan üstü genel kurul kararını veren kurul tarafından delegelerin isteği üzerine toplanan genel kurul ise delegelerin talebi doğrultusunda genel merkez yönetimi tarafından belirlenir.

3-) Olağanüstü genel kurul toplantılarının açılmasından sonra, genel kurul gündemine zorunlu organların seçimine ilişkin gündem maddesi eklenemez.

4-) Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine 6 aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

      Adaylarda Aranacak Şartlar

MADDE 11- 

1-) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilebilmek için:

 1. Adalet Sen üyesi olmak,
 2. Fiil ehliyetine sahip olmak,

c)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkum olmamak,

ç) Sendika veya sendika şubesi yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almaları sebebiyle aylıksız izne ayrılanlar hariç olmak üzere üyeliği askıya alınmamış olmak, üyelikten geçici çıkarılmamış olmak,

 1. d) Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliği için o şubenin görev alanı içinde çalışıyor olmak, şube başkanı olabilmek için o şubenin genel kurul delegesi olmak, şube yönetim kuruluna seçilebilmek için en az iki yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak, gerekmektedir.

2-) Delege adayı olabilmek için:

 1. Adalet Sen üyesi olmak,
 2. Fiil ehliyetine sahip olmak,
 3. Sendika veya sendika şubesi yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almaları sebebiyle aylıksız izne ayrılanlar hariç olmak üzere üyeliği askıya alınmamış olmak, üyelikten geçici çıkarılmamış olmak,

Genel Kurullarda Yapılacak Seçimlerde Uyulacak Esaslar

MADDE 12-

1-) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir.

2-) Hâkim, seçime katılacak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belirleyen listeleri inceleyerek onaylar ve ilan edilmek üzere bir nüshasını sendika veya ilgili şubeye verir. Sendika veya ilgili şube onaylı listeyi genel kurul toplantı tarihinden yedi gün önce Sendika veya şube binasında asmak suretiyle veya internet sitesinde ilan eder. İlan süresi üç gündür.

3-) İlan süresi içerisinde seçim kurulu başkanlığına yapılacak itirazlar, en geç iki gün içinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak Sendika veya ilgili şubeye gönderilir.

4-) Seçim Kurulu Başkanlığı, sendika veya ilgili şubenin üyesi olmayan kişiler arasından bir başkan ve seçimlerde aday olmayan üyeler arasından iki üye belirleyerek seçim sandık kurulunu oluşturur. Seçim sandık kurulu yedek başkan ve üyeleri de aynı şekilde belirlenir. Seçim sandık kurulu, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile görevlidir.

5-) Seçimlerde aday olanların listeleri, başkanlık divanınca düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanlığına mühürlenmek üzere verilir.

6-) Listede adı bulunanlar, resmî kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. Oy, sandık kurulu başkanı tarafından adayları gösteren ve seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

7-) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandık kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle duyurulur.

😎 Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir nüshası ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçim sonuçları anılan başkanlık tarafından derhâl ilan edilir ve sendika veya ilgili şubeye bildirilir.

9-) Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş sayılır.

10-) Seçimde görev alan seçim kurulu ve seçim sandık kurulu üyelerine 26.04.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre sendika ve ilgili şubece ücret ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İtiraz

            Seçimlere İtiraz

MADDE 13- 

1-) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, 15 inci madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve sendika veya ilgili şubeye bildirir.

2-) Bakanlık veya sendika ya da ilgili şubenin delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

3-) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulamanın İzlenmesi

MADDE 14- 

1-) Bu yönetmelik uyarınca yapılacak seçimlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlama görev ve yetkisi, mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısındadır.

2-) Bu yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunları gidermeye genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15- 

Bu yönetmelik, genel merkez yönetim kurulunun  20.03.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 16- 

Bu yönetmelik hükümlerini genel merkez yönetim kurulu yürütür.

————————————————————————————————————————————-

ADALET BÜRO SEN

MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 

 

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

            Amaç

            Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Adalet Büro Sendikası’nın merkez yönetim kurulu, şube yönetimleri ve il başkanlıklarına ilişkin, uygulanacak bütçenin planlama, koordinasyon ve denetimi ile varlıkları belirlemek,

Borç ve alacakları ile gelir ve giderlerinin kayıt ve kontrolünü düzenleyen ana hüküm ve ilkeleri saptamak,

Mali gereksinimlerini programlamak ve işleyişini sağlayarak genel kabul görmüş muhasebe usul ve esaslarına  uygun olmasını sağlamak,

Şube yönetimleri ve il başkanlıklarının mali konularda genel merkezle uygulama birliğini sağlamayı amaçlar.

            Kapsam

Madde 2 Bu yönetmelik Adalet Büro Sen merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurulları, il başkanlıkları ve ilçe başkanlıklarınca yürütülen mali iş ve işlemleri kapsar.

            Dayanak        

            Madde 3- Bu yönetmelik, 4688 sayılı yasaya, Adalet Büro Sen tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına dayanılarak düzenlenmiştir.

            Yetki

            Madde 4- Sendikanın gelirlerini toplama ve bunları harcama yetkisi genel merkez yönetim kuruluna aittir. Genel merkez yönetim kurulu,  şube yönetim kurulu  ile il ve ilçe başkanlıklarına genel kurul kararları ve  tüzük çerçevesinde harcama yetkisi verebilir.

II. BÖLÜM

SENDİKA GELİRLERİ

            Madde 5-

            a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik aidatlarından,

            b) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirlerden,

            c) Bağış ve yardımlardan,

            d) Mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirlerden,

            e) Kanunun müsaade ettiği diğer gelirlerden, oluşur.

            Madde 6- Sendika aidatları, üyelerin bordroya yansıyan aylık damga vergisi matrahının %0.5’i oranındadır.

            Aidatlar aşağıdaki şekilde toplanır:

            İşyeri mutemedliğince bordro üzerinden, genel merkez hesabına aktarılır.

            İl Başkanlıkları ve şube mali işlerden sorumlu başkan yardımcıları her ay bordro üzerinden genel merkez hesabına aktarılan aidatların listesini, genel merkeze ulaştırırlar.

            Bağışlar

            Madde 8- Sendika merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurulu yada il başkanlıklarınca çeşitli kuruluş ve kişilerden para veya mal olarak yapılan bağışlar hesaba aktarılır veya demirbaşa kayıt yapılır. Bağışı kabul eden birim, kendi bünyesinde harcayabileceği gibi alt veya üst birimlere de aktarabilir. Bağışlar bütçede gösterilir veya ek bir kararla bütçeye eklenir. Bağışlar ile ilgili rapor, bağış kabul eden birim tarafından düzenlenerek mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından sendika merkez yönetim kuruluna sunulur. Bağışlar 4688 sayılı yasada ve sendika tüzüğünde belirtilen şartlar dışında kabul edilemez.

            Diğer Gelirler

            Madde 9- Mal varlığı satış ve işletilmesinde, sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler ile yayın gelirlerinden sağlanan gelirler sendika merkez yönetim kurulunca belirlenir.  Bu gelirler de bütçede gösterilir. Diğer alanda sağlanan gelirler merkez yönetim kurulunca yerine getirilir.

III. BÖLÜM

BÜTÇE VE SENDİKA GİDERLERİ

 

            Bütçe

            Madde 10- Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı sendikanın tüm gelir ve giderlerini her isteniliğinde anlaşılabilir biçimde aylık raporlar halinde, genel merkez yönetim kurulunun isteği üzerine hazırlar. Genel merkez ve taşra teşkilatının gelir ve giderlerini belirleyerek genel kurullarda yapılacak bütçede gösterir.

            Genel kurullarda kabul edilen bütçeyi genel merkez yönetim kuruluna sunar ve genel merkez yönetim kurulunca uygulamaya konulur. Genel merkez yönetim kurulu her yıl bütçeyi belirler. Acil durumlar dışında bu bütçe uygulanır.

            Bütçede belirtilen hizmetin ve hizmet yerinin payını günün şartlarını dikkate alarak erteleyebilir ve aktarmalar yapabilir.  Yapılan değişikliklerden taşra birimini bilgilendirir. Bütçede gelirlerin %10’u eğitim giderlerine harcanır. Geri kalan miktarın % 50’isine kadar ki miktar mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından taşra teşkilatına harcanabilir.

Madde 11- Sendikanın ödemeleri tüzük hükümleri ve bütçe çerçevesinde, yapılacak harcamaya esas olmak üzere her ayın 20’sine kadar talepler toplanır. Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulunun onay vermesi halinde aynı ayın 25’inde gerekli ödeme Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yapılır.

Şubelerden ve il başkanlıklarından gelen taleplerde aynı şekilde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Taleplerden  yönetim kurulunun onay vermediği mal ve hizmetler ile demirbaşların  parası ödenmez.  Sorumluluk mal ve hizmeti satın alan kişiye aittir.

Ayrıca, Genel Başkan ve Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı işin aciliyetine binaen doğrudan alımlar yapabilir ve yaptığı harcamaları konusunda merkez yönetim kuruluna  aciliyet gerekçelerini de belirtmek suretiyle rapor sunar.

Merkez yönetim kurulu mal ve hizmet alımında aldığı karar doğrultusunda bir kişiyi görevlendirebilir.

IV. BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİ

 

Madde 12- Ödemeler genel usuller dikkate alınarak mal veya hizmeti tedarik eden  firmanın düzenlediği fatura yada fatura yerine geçen belgeler eklenir. Belge düzenleme yükümlülüğü olmayanlardan alınan mal ve hizmetler için tutanak düzenlenir ve tediye makbuzu kesilir.

Merkez yönetim kurulu alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre bir miktarını avans olarak ödemeye karar verebilir. Mal ve hizmet alımında alımın niteliğine göre teklif alma açık artırma,  pazarlık ve kapalı zarf gibi yöntemlerin en uygunundan yararlanılır.

Madde 13- Alım yönteminde genel kabul görmüş ihale usulleri uygulanır.

Yönetmeliğin 11 maddesinde belirtilen ve genel taleplerden  yönetim kurulunun onay vermediği mal ve hizmetler ile demirbaşların  parası ödenmez.  Sorumluluk mal ve hizmeti satın alan kişiye aittir.

V. BÖLÜM

GİDERLER

 

Madde 14- Kanunlar ve tüzüğün belirttiği şekilde yapılan harcamaları kapsar.

A- Genel Merkezin Harcama yapması ve yetkileri,

1-Sendikal faaliyetlerin aksamasını engellememek amacıyla merkez yönetim kurulu kararı alma fırsatı olmayan durumlarda yapılan harcamalar olağanüstü harcamalardır. Olağanüstü harcama yetkisi Genel Başkan’a ait olup, Genel Başkan bu harcamalarından anında merkez yönetim kurulu üyelerini bilgilendirir.

2- Genel Merkez kasasında günlük harcama için brüt asgari ücretin 5 katını aşmayacak miktarda para bulundurulabilir.

3- Harcamalar fatura alınarak yapılır. Faturanın arkasına mal veya hizmeti satın alan şube yöneticileri ile il ve ilçe başkanları tarafından açıklaması yapılarak imza edilir.

 Genel merkez harcamalarına ilişkin mal ve hizmet alımları Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından açıklaması yapılarak imza edilir.

4- Fatura alınmayan hallerde merkez yönetim kurulu üyelerinden en az iki kişi ile birlikte tutanak düzenlenir veya en az iki yönetim kurulu üyesi ile birlikte tediye makbuzu düzenlenir.

5- Merkez yönetim kurulu üyelerine Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından görev avansı verilir. Görev avansı görevin niteliğine göre merkez yönetim kurulunca belirlenir.

6- Görev için alınan avanslar alış tarihinden başlayarak 1 ay içinde kapatılır.

7- Taksitle yapılan ödemelerde mutlaka ödenti makbuzu alınır.

8- Genel Merkez harcamalarında banka çeki kullanılabilinir.

9- Sendikal faaliyetlerden dolayı mağduriyet durumlarında (sürgüne gönderilen, açığa alınan, görevine son verilen) yönetim kurulu üyelerine ve üyelere merkez yönetim kurulu maddî ve hukuki yardımında bulunabilir. Ölen yönetim kurulu ailesine maddi yardımda bulunabilir.

10- Sendika genel merkezi, şube ve temsilciliklerde çalışan personel ücretleri, merkez yönetim kurulu tarafından ödenir.

11- Toplanan bağışlar ayrı bir fonda tutulur. Evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden dolayı tutukluluk, hükümlülük, sürgün ve grev gibi hallerde yapılacak yardımlar merkez yönetim kurulu tarafından icra edilir.

B- Şube ve İl Başkanlıklarının harcama yapması ve yetkileri,

1- Şube ve il başkanlıkları zorunlu harcamalarını genel merkez yönetim kurulunun gönderdiği avanslarla yapar. Şubeler harcama yapmadan önce her ayın 20’sinde toplanacak yönetim kuruluna yazılı olarak talepte bulunur. Merkez yönetim kurulunun uygun görmesi halinde yapılacak harcamaya esas miktarı aynı ayın 25’inde Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tedarikçiye direkt veya şube başkanı ile il ve ilçe başkanına ödemeyi gönderir.

Yönetmeliğin 11 maddesinde belirtilen ve gelen taleplerden  yönetim kurulunun onay vermediği mal ve hizmetler ile demirbaşların  parası ödenmez.  Sorumluluk mal ve hizmeti satın alan kişiye aittir.

2- Şube ile il ve ilçe başkanlıklarının yapmış oldukları harcamalar karşılığı fatura almak zorundadır. Alınan faturanın arkasına şube başkanları veya şube mali sekreterleri veya il başkanları yada ilçe başkanları tarafından açıklaması yapılarak imzalamak zorundadır.

3- Şube yönetimi ve sayısı 100 üye ve daha fazla olan il başkanlıkları genel faaliyetlerini icra etmeleri amacıyla bütçesinin yüzde 20’si gönderilir. Şube yöneticileri ile il ve ilçe başkanlıkları bu genel faaliyetleri için bu miktarı kullanırlar. Harcama kalemleri tüzük ve mali işler yönetmeliğine aykırı olamaz. Gönderilen miktardan yapılan harcamalar, şube başkanı ve şube mali sekreteri, şube bulunmayan illerde il başkanı yada ilçe başkanı tarafından ayrıntılı rapor haline getirilerek takip eden ayın en geç 15’ine kadar Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bildirilmelidir. Genel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı gelen raporları her ayın 20’sinde toplanacak yönetim kuruluna sunar ve rapor eder.

4- Şube Başkanı, olağanüstü hallerde merkez yönetim kurulu kararı  olmaksızın brüt asgari ücret tutarında harcama yapabilir. Yaptığı bu harcama ile ilgili olarak anında şube yönetim kurulu üyelerini bilgilendirir. Ayrıca genel merkeze derhal bilgi verir.

C- Görev ve Yol Harcamaları,

1- Görev ve yol harcamaları merkez yönetim kurulu adına yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek kişilerin yapacakları harcamalardır.

2- Merkez yönetim kurulunca görevlendirilecek kişiler;

a) Yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulu üyeleri,

c) Genel kurul delegelerin seminer ve toplantı için çağrılan kısmı,

d) Sendika merkezde istihdam edilen personel,

Faaliyette bulunulan yere ulaşımı, konaklaması ve yemek ücretlerini kapsar.

Görev ve yol harcamaları yapan ve görevlendirilen kişilerin yaptıkları harcamalara esas fatura belgelerini sunmak zorundadırlar.

3- Yukarıda belirtilen kişiler dışındakiler ile sendikal göreve ilişkin olmayan ve karara dayanmayan görev ve yol harcamaları ödenmez.

VIII. BÖLÜM

MALİ KONULARDA TUTULACAK KAYIT VE DEFTERLER

 

Madde 16-

A-Genel Merkezce tutulacak defterler

1- Kanunen tutulması zorunlu defterler

a) Yevmiye Defteri (Noter tasdikli)

b) Defter-i Kebir

c) Kasa Defteri

d) Demirbaş Defteri

2- Diğer Defterler ve Çek – Senet Kambiyo Defteri

B- Şubelerce tutulacak defterler,

Şubeler ve ödenek gönderilen il başkanlıkları merkezden gönderilen avansların tutulması, harcamaların aylık olarak tutulması, yıl sonunda gelir-gider bilançosu çıkarılabilmesi için işletme defteri tutar.

IX. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK

Madde 17-

Adalet Büro Sendikasının mali konulardaki harcama kalemlerini, gelirin üyeler arasındaki adaletli dağılımı ve mali konularda denetimin yapılabilmesi ve mali bütçenin düzenli çalışabilmesi için tüm teşkilat birimlerinde uygulanmak üzere  iş bu yönetmelik, genel merkez yönetim kurulunun  09/07/2014 gün ve 2014/33 sayılı kararıyla 25/08/2014 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


yedi + = 15