Cumartesi, Ağustos 10, 2019
EĞİTİME TARAFIZ,  İŞ GÜVENCESİ İHLALİNE KARŞIYIZ!

EĞİTİME TARAFIZ, İŞ GÜVENCESİ İHLALİNE KARŞIYIZ!

Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı’nın 26.09.2017 tarihli dağıtım yazısı ile, Adalet ve yargı alanındaki hizmetlerin etkili kılınarak kalite ve standartlarının yükseltilmesi adına personelin kişisel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilerek bu alandaki hizmetlerin modern çağın gereklerine uydurulmasına ilişkin çalışma başlatıldığını, bu itibarla zabıt kâtiplerinin klavye ve bilgisayar becerilerinin arttırılması ile UYAP’ın etkin kullanılması konusunda eğitim verileceği, bu haliyle de komisyonlarca zabıt kâtiplerinin yeniden klavye uygulamasına tabi tutulması istenilmiştir.

Yazı içeriğinin irdelenmesinde eğitim amaçlı bir yapıya sahip olduğu görülmüş ise de personel üzerinde büyük tedirginlik oluşturmuştur. Tedirginliğin kaynağı ise; yaklaşık 4 yıl önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2013 tarih 5532/16374 sayılı “Zabıt Kâtiplerinin Etkinlik ve Yeterliliklerinin Artırılması” konulu yazısında her ne kadar etkinlik ve yeterlilik artırımından bahsedilmiş ise de, bu personelin yeniden uygulama sınavına tabi tutularak neticesinde 90 kelime altına düşenlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 98. maddesi gereğince memuriyetlerine son verme işleminin yapılması istenilmiştir.

Başlığımızda da belirttiğimiz üzere, 2017 yılında yayınlanan yazının temel amacı eğitim ise bu hususu sendikamızca ayrıca desteklediğimizi ifade etmek isteriz. Lakin yazının temeli eğitimle başlayıp sonrasındaki gelişmeler iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik ise bu hususa sendikamızca sonuna kadar karşı olduğumuzu, konuyla alakalı gereken çalışmaları titizlikle sürdüreceğimizi ayrıca taahhüt ederiz.

Ayrıca yukarıda bahsi geçen 2013 tarihli yazıya karşı Adalet Sen olarak Danıştay’a açmış olduğumuz davamız halen güncelliğini korumaktadır.

Son yazı mahiyetinin eğitime yönelik olduğu ve Adalet Bakanlığınca bu hususta personele karşı olumsuz bir tutum içerisine girilmeyeceği kanaati tarafımızda hasıl olmuş ise de biz yine de şu hususu ayrıca belirtmek isteriz:

Zabıt kâtipliği, üç dakikada doksan kelime yazmaktan da ibaret değildir. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’te zabıt kâtiplerinin görevleri ve nelerden sorumlu olduğu hususları düzenlenmiştir. Anılan yönetmeliğin 5. maddesinde kalem hizmetlerinin yürütülmesine zabıt katiplerinin de görevli olduğu, 6. Maddesinde katipler arasındaki iş bölümü ilişkisi, 23. ve 58. maddesinde Cumhuriyet Savcılıkları ile Mahkemelerde zabıt katiplerince tutulacak defterlerin ne şekilde tutularak saklanması gerektiği, 66, 68. ve 69. maddelerinde zabıt katiplerince kartonların ne şekilde tutulması gerektiği, 79. maddesinde tutanağın zabıt katibi tarafından tasdik edilmesi gerektiği, 80. maddesinde dosyaların düzenlenmesinin ve dizi pusulasının yapılmasında zabıt katibinin görevi, 83. maddede dosyaların taraflarca incelenmesi sırasında zabıt katibinin hazır bulunması, 85. maddede mahkeme ara kararlarının zabıt katiplerince yerine getirilmesi hususları düzenlenmiştir. Zabıt kâtibini üç dakika içerisinde doksan kelime yazabilen bir personel olarak görmek ve bunun dışındaki diğer işleri görmezden gelmek mümkün değildir.

Yine adliye içerisinde ön bürolarda, emanet memurluğunda, icra müdürlüklerinde, danışmalarda, ambar memurluğunda vs. birçok bilgisayar ve daktilo ile işi az olan yerlerde de görevlendirilmektedirler. Anılan yerlerde yıllardır işini layıkıyla yapan binlerce personel bulunmaktadır. Yıllardır icra müdürlüğünde çalışan ve haciz işlemleriyle meşgul olan bir zabıt kâtibinin haciz sırasında bilgisayar ya da daktilo kullanması mümkün olmayıp, tutanaklar elle tanzim edilmektedir. Bu şekilde ve işini layıkıyla yapan bir zabıt kâtibini üç dakikada doksan kelime yazamıyor diye memurluğuna son verme düşüncesi ne kadar yerinde ne kadar hak ve hukuka uygundur? Zabıt kâtibinin nihai görevi de zaptı kaydetmektir. Bunun elle ya da bilgisayar yardımıyla yapılmasının önünde bir engel de yoktur. Keza ambar ve emanet memurluklarında zabıtlar yakın zamana kadar hep elle tutulmuştur. İcra Müdürlüklerinde haciz tutanakları halen elle tutulmaktadır. Birçok adliyede ön bürolarda ve danışmalarda zabıt kâtipleri çalıştırılmaktadır.

Bu itibarla;

Bakanlığımızın 26.09.2017 tarihli dağıtım yazısının temel amacının “iş güvencesi ihlali” olmayacağı, sadece eğitim amaçlı kanaate ilişkin bir yazı olduğu bütün personelimizce kabul edilerek, yukarıda izah edilen hususlar gölgesinde zabıt kâtibinin tek görevinin hızlı yazıma yönelik zabıt tutmak olmadığı, zaten girdiği bütün sınavlar neticesinde atamaya ve memuriyete hak kazanan zabıt kâtibinin yapılması düşünülen uygulama sınavında 3 dakikada 90 kelimenin altına düşmesi halinde 657 sayılı kanunun 98. maddesi (memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi) hükmünün amir olamayacağının bilinmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

ADALET SEN

GENEL MERKEZİ

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


4 × yedi =