Salı, Ocak 5, 2021
BUGÜN MEYDANLARDAYDIK !

BUGÜN MEYDANLARDAYDIK !

Sendikamız ile birlikte toplam 7 sendikanın almış olduğu karar uyarınca bugün gerek 3600 ek göstergelerin adaletli bir şekilde bütün memurlara ayrım yapılmaksızın verilmesi ve gerekse sözleşmeli personellerin kadroya alınması gibi bir çok konuda ortak basın açıklaması yapılmıştır. Yoğun ilgiyle karşılaşılan bu organizasyonda, Adalet Sen olarak Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan meslektaşlarımızın sorunlarına ilişkin 2019 manifestomuz dile getirilmiştir.

Yapılan basın açıklamasında söz alan Genel Başkanımız Niyaz DÜLGER aşağıda yazılı hususların gerçekleşmesi gerektiğini talep etmiştir.

Adalet Hizmetleri Sınıfı Kurulmalıdır

Adalet Bakanlığı personelinin yapmış olduğu işin önem ve niteliği, sosyal ve özlük haklarında yapılacak iyileştirmede karşılaşılan sorunlar, diğer kamu kurumları içerisinde farklı bir statüye sahip olması gerekçesiyle Adalet Hizmetleri Sınıfının kurulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Adalet Bakanlığı Personeline “3600 Ek Gösterge”  Verilmesi

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 ayrı kamu personeline 3600 ek göstergenin verileceği müjdesi verilmiş ise de Bakanlığımız personelin iş yoğunluğu ve performansı göz önünde bulundurulduğunda bu haktan yoksun bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Hak ve adalet kuramı dâhilinde, tüm Adalet Bakanlığı Personellerine ayrım yapılmaksızın 3600 Ek Göstergenin verilmesi en doğru kararlardan biri olacaktır. Bu uğurda ADALET SEN sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir.

Mobbingle Mücadele İçin Somut Adımlar Atılmalıdır

Adalet Bakanlığı nezdinde mobbinge maruz kalan personelin sayısı her geçen gün artmakla birlikte, bu konuda sendikamız tarafından yapılan yoğun çalışmalar, bakanlık tarafından desteklenerek, bu sorunun önüne geçilmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Personeline “Yıpranma Payının”  Verilmesi

Bilindiği üzere adliyeler sorunu olan insanların olumsuz psikoloji ile gitmek zorunda oldukları devlet kurumlarıdır. Gerek fiziksel ve gerekse zihinsel anlamda ciddi yıpranmalarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu nedenle yapılan işin niteliği ve yıpratıcı unsurları göz önünde bulundurulduğunda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personele yıpranma payı verilmesi gerekmektedir.

Fazla mesai ücretlerinin tüm personele eşit bir şekilde ödenmesi

Adalet Bakanlığı nezdinde fazla mesailer belirli kıstaslara tabi tutulmuş, bir kısım personele ödenirken, geri kalan personel bu haktan mahrum bırakılmıştır. Kaldı ki bir yıl içerisinde ödenen fazla mesai miktarı belirlenen kotayı aşamamaktadır. Bu itibarla, ödenmekte olan fazla mesai ücretinin, herhangi bir kriter ayrımı yapılmaksızın ve kota şartı ortadan kaldırılarak tüm personele eşit bir şekilde ödenmesi gerekmektedir.

Nöbet tutan personele “Nöbet Ücretlerinin” ödenmesi

Diğer kurumlarda ödenen ve bir dönem kendi bakanlığımızda da ödenmekte olan nöbet ücretleri bir an önce yeniden ödenmeye başlanmalıdır.

4/B kadrosunda çalışan sözleşmeli personelin 4/A kadrosuna geçirilmesi

Uzun süredir kadroya alınmayan 4/B’li sözleşmeli personellerimiz ivedi kaydıyla kadroya alınmalıdır.

4/C kadrosundan 4/B kadrosuna geçen memurların zorunlu emekliliklerinin kaldırılması

4/C kadrosundan 4/B kadrosuna atanan sözleşmeli personellerimiz halen çalışma süreleri öncesinde olduğu üzere yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçememektedir. Bir an evvel yeni bir düzenleme yapılarak bu şekilde geçiş yapan personellerimizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa adapte edilmek suretiyle 65 yaş haddine kadar talepleri doğrultusunda çalışmalarının önünün açılması gerekmektedir.

Adli emanet memurlarının çalışma şartlarının düzenlenmesi

Adli Emanet Memurlarının;

1-Görev tanımlamasının yapılmasını,

2-Kıyafet yardımı ve ödemesinin yapılmasını,

3-Kıymetli eşya muhafazası yapmaları hususu da dikkate alınarak buna ilişkin kendilerine sorumluluk tazminatı ödenmesi,

4-Görev mahallerini terk ettikleri bilinmekle, kendilerine diğer personelde olduğu üzere yolluk ve harcırah ödemesi yapılmasına,

5-Zabıt kâtiplerinde olduğu üzere emanet memurlarına da kadro tahsisi yapılmak suretiyle yeşil pasaport alabilmelerinin önünün açılması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı’nın idari yapısına personellerden atama yapılması

Akademik eğitim ve liyakati de göz önünde bulundurularak, Adalet Bakanlığının idari yapısına ve yürütme organlarına yeterliliği olan personellerimizden atama yapılması en doğru hareketlerden birisi olacaktır.

Ceza ve Tevkif Evleri Personeli ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü personellerine sendikal hakların verilmesi

Sendikal yasağı bulunan Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumu Personelimizin bir an önce sendikal hakkı verilmelidir.

Teknisyen ve Bilgi İşlem Personelinin Sorunları Çözülmelidir.

Teknisyen olarak görev yapan personelimizin teknik hizmetler kadrosuna dahil edilmesi, Taşra Bilgi İşlem Birimlerinde teknisyen kadrolarında görev yapan personelin bulundukları birimde görevde yükselebilmelerine imkan tanıma açısından Taşra Bilgi işlem Şefliği sınavına girebilmeleri veya tüm taşra bilgi işlem biriminde görev yapan personeller için kariyer planlaması yönünde değerlendirme ve çalışma yapılması gerekmektedir.

Memura saç, sakal ve kıyafet özgürlüğü gelmelidir

Dünyada hemen hemen bütün ülkelerde devlet memurlarına saç, sakal ve kıyafet yasağı getirilmezken, ülkemizde yarım asır öncesinde çıkartılan bu anlamsız yasağa bir an önce son verilmeli, bu anlamda tüm memurlarımız hürriyetine kavuşturulmalıdır.

Yargı çalışanları gününün resmi yoldan ilan edilmesi

Birçok meslek kuruluşlarının kendilerine özel gün ve haftalarının bulunduğu, bu haftaların kutlanması esnasında bu meslek guruplarının çalışma koşulları ile gereken iyileştirmelerin gündeme alındığı, yapılan kurum ziyaretleri ile personellerin onure edildiği aşikardır. Her yılın 8 Aralık tarihinin tüm ülkemizde Yargı Çalışanları Günü olarak kutlanılması sağlanmalıdır.

Seçim personeli kendi kadrosu dışında çalıştırılmamalıdır

298 Sayılı Yasanın 30.maddesi 7.fıkrasında tadilata gidilerek, seçim personeli kendi kadrosu dışında başka bir kadroda çalıştırılmamalıdır.

Yargılama Usulü Değiştirilmelidir

Yargı personeli hakkında soruşturma açılmadan önce, diğer kurumlarda olduğu üzere yetkili makam ve mevkilerden izin alınmalıdır.

İcra Personelinin Sorunları

İcra dairelerindeki dosya sayıları nazara alınarak yeterli personelin tahsisi, çalışan tüm personele sorumluluk tazminatı ödenmelidir.

Mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına geçmesi hususunda göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü ayrıca sayın bakanımıza teşekkür etmek istiyoruz.

Şu hususu açıkça belirtmekte sakınca görmüyoruz. Bizler her daim vatanımız, milletimiz ve devletimizin bekası uğruna her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Bu fedakârlığın da kesinlikle bir karşılığını beklemedik, lakin ziyadesiyle hak ettiğimiz bu iyileştirmeden devletimizin bizleri mahrum bırakmasını da doğru bulmuyoruz.

 Selam ve saygılarımızla …

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


4 + üç =