Salı, Ocak 5, 2021
ADALET BAKANLIĞININ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ NELERİ KAPSIYOR ?

ADALET BAKANLIĞININ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ NELERİ KAPSIYOR ?

Bir çok yargı çalışanı tarafından sabırsızlıkla beklenen ve müsteşarlıkça sendikamıza imza aşamasında olduğu bildirilen “Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” en sonunda yayınlandı.

Bir çok tartışmaya açık olan yönetmeliği belli başlıklar altında inceleyelim.

EĞİTİME ALINMA

Yönetmeliğin incelenmesinde ilk olarak göze çarpan “Eğitime Alınma” ibaresinin yürürlükten kaldırılması oldu. Sınava hazırlanan personelin bu yönetmelikten sonra eğitilmesinin ne şekilde olacağı veya ne şekilde sınava hazırlanacağı tartışılacak konulardan biri olacaktır.

BAŞVURULARDA DEĞİŞİKLİK

Atama yapılacak kadroların belirlenmesinde, başvuruların istenen unvan ve mahal belirtilmesi şart koşulmuştur. Aynı unvan adı altında birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabileceklerdir.

Yukarıdaki hüküm uyarınca taşrada görevli ve atamaları merkez teşkilata ait olan bilgi işlem ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosunda bulunanların taşra teşkilatlarında sınava girmelerinin yolu kapanmış, sadece merkezce (Adalet Bakanlığı) yapılacak atamalara ilişkin sınava girmeleriyle sınırlandırılmıştır.

TARTIŞMA KONUSU “MÜLAKAT”

Yönetmeliğin yayınlanmasından önce en çok tartışılan ve birçok yoruma sebebiyet verilen konulardan birisi de “mülakat” hususunun yer alıp almayacağı idi.  Tartışma konusu bu hususun yönetmeliğin 2 ve15 ve 16. maddelerinde kendisine yer bulduğunu görülmektedir. Sınava giren personellerden, şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav kurulu; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar için, Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığında görevli Bakanlıkça uygun görülen hakim sınıfına dahil toplam beş üyeden oluşacak,  atamaları Adalet Komisyonlarınca teklif edilenler için, ilgili adalet komisyonu başkanının başkanlığında komisyon asıl üyeleri ile hakim ve savcı sınıfından bakanlıkça uygun görülecek iki üyenin katılımıyla toplam beş üyeden oluşacaktır.

MÜLAKATTA PUANLAMA

Mülakata girmeye hak kazanan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınacak, personelin sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

HİZMET SÜRESİ

Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca ;

 “Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,” 

“Zabıt katibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,” 

İbareleri ile hizmet süresinde önceki yönetmelikte olduğu üzere SEKİZ YIL şartı muhafaza edilmiştir.

ENGELLİLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Yönetmeliğin 22. Maddesinde bir önceki yönetmeliğin 23. maddesinin başlığı “Engellilerin sınavları” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimi ile sınavının” ibaresi “engellilerin sınavlarının” şeklinde değiştirilmiştir.

SINAV SONUÇLARI

Sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

En son 2011 yılında yapılan görevde yükselme sınavındaki maddi hatalar sonucu meydana gelen mağduriyetlerin önüne geçme düşüncesiyle yönetmeliğin 20. maddesi tadilata uğratılmış, yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenlerin, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış olacağı kabul edilmiş ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olması halinde sınavın iptaline ilişkin madde yönetmelikten çıkartılmıştır.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


yedi × 1 =