Cumartesi, Ekim 21, 2017
Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan müdürlerin ek göstergeleri 3600 olmalıdır !

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan müdürlerin ek göstergeleri 3600 olmalıdır !

Son yıllarda toplumsal hayatta yaşanan gelişme ve değişimler sebebiyle, kamusal hayatta hizmet gören müdürlerin haklarında, yükümlülüklerinde iş ve işlemlerinde tabi olacakları kurallarda da değişim zorunlu olmuştur.

Genel idare hizmetleri sınıfında bulunan adliye müdürlerinin en önemli sorunlarından birisi emekli olduklarında alacakları düşük maaşlardır. Bu görevde çalışan müdürlerin ek göstergeleri ise 2200’dür. Müdürlerimizin emekli olmaları halinde 2200 ek gösterge üzerinden maaş ve ikramiyeleri hesaplanmaktadır.  Haliyle emekli maaşlarında önemli oranlarda düşüş yaşanmakta, hayat şartları göz önünde bulundurulduğunda 65 yaşından önce emekli olmayan müdürlerimize dahi rastlanmaktadır.

Diğer bir olumsuz etkisi ise, katiplikten veya diğer kadrolardan, yazı işleri veya idari işler müdürlüğüne geçmek isteyen arkadaşlarımızın da görevde yükselmesi  önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine ve ücrette adaletin sağlanması açısından anayasaya aykırıdır.

Bu sorunun çözümüne destek olmak düşüncesiyle,sendikamız tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere dilekçe kampanyası düzenlenmiştir.

Müdür arkadaşlarımızın aşağıdaki dilekçe örneğini doldurmak suretiyle bağlı bulundukları komisyon vasıtasıyla Adalet Bakanlığı’na göndermeleri rica olunur.

______________________________________________________________________________________________________

ADALET BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI’NA

…..

Adliye Yazı İşleri Müdürlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B maddesinin ve ekinde yer alan “cetveller” kısmındaki II sayılı cetvelin 5. bendinde tanımlanan Yargı Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında Çalışanlar Kısmında bizlerin ek göstergeleri 2200 olarak belirlenmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu göstergeler başlıklı 43. maddesi, bu kanuna tabi olan kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergelerini düzenlemektedir. Hizmet sınıfları itibariyle unvan ve aylık alınan derecelere göre ek göstergeler aynı kanunun cetveller başlığı adı altında I, II, III ve IV sayılı cetvelle düzenlenmiştir. II sayılı cetvelin 5. bendi yargı kuruluşları bağlı ve ilgili kuruluşları düzenlenmekte ise de, yargının bizzat içerisinde faal olarak görev yapan yazı işleri müdürleri bu kapsamda sayılmamaktadır.

06.0/8.2013 gün ve 28730 sayılı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin “ Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi” başlıklı 6.maddesinde yazı işleri hizmetleri, ilgilisine göre cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili, cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin denetimi altında, yazı işleri müdürünün yönetiminde zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür ibaresi yer almaktadır.

İş bölümü ve denetim başlıklı 7.maddesinde, yazı işleri müdürü, ilgilisine göre Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin onayını alarak, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapar. Yazı işleri müdürünün birden fazla hâkime bağlı olarak çalıştığı ceza mahkemelerinde yapılacak iş bölümünde tüm hâkimlerin onayı alınır. İş bölümünün anlaşma sağlanamayan kısımları adli yargı ilk derece ceza mahkemesi adalet komisyonu başkanının görüşüne uygun olarak düzenlenir. Yazı işleri müdürü ve ilgili personel işin gecikmesi ve birikmesinden birlikte sorumludur, denilerek adliye yazı işleri müdürlerinin kurum içerisinde yöneticilik vasıfları açıkça düzenlenmiştir.

Aynı husus adliyede farklı unvanlar altında çalışan diğer müdürler için de geçerlilik göstermektedir.

Anayasanın, Devletin Temel Amaç Ve Görevleri başlıklı 5. maddesinde, “Devletin temel amaç ve görevleri Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktadır” demektedir.

Yine Anayasanın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10/5.maddesinde; “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” demektedir.

Anayasanın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55/1maddesinde ise “ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” denmek suretiyle devletin yurttaşlarının maddi ve manevi varlığının gelişmesi için sınırlar getirilemeyeceği, vatandaşların devlet organları ve idare makamları nezdinde tüm işlerinde eşit davranılacağı ve yapılan işe uygun ücret ödenmesi gerektiği anayasal bir hak olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda izah edilen hususlar ışığında son yıllarda toplumsal hayatta yaşanan gelişme ve değişimler sebebiyle, kamusal hayatta hizmet gören müdürlerin haklarında yükümlülüklerinde iş ve işlemlerinde tabi olacakları kurallarda da değişim zorunlu olmuştur. Genel idare hizmetleri sınıfında bulunan adliye müdürlerinin en önemli sorunlarından birisi emekli olduklarında alacakları düşük maaşlardır. Bu görevde çalışan müdürlerin ek göstergeleri ise 2200’dür. Biz müdürler emekli olduğumuz takdirde 2200 ek gösterge üzerinden maaş ve ikramiyeleri hesaplanmaktadır. Bu da kendi maiyetinde görev yapan diğer memurlarla aynı emekli aylığını almalarına sebep olmaktadır. Haliyle emekli maaşımızda çok düşük oranlarda kaldığından birçoğumuz 65 yaşına kadar emekli olamamakta, bu da kadroların boşalmaması nedeniyle zabıt kâtipliğinden yazı işleri veya idari işler müdürlüğüne geçmek isteyenlerin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine ve ücrette adaletin sağlanması açısından anayasaya aykırıdır.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43.maddesinin hükümlerine göre adliyede çalışan müdürlerinin ek göstergelerinin arttırılarak bizlerin mağduriyetinin giderilmesi, 43/B.maddesi ve ekinde yer alan “Cetveller” kısmındaki II sayılı cetvelin 5.bendinde tanımlanan Yargı Kuruluşları ve ilgili Kuruluşlar” kısmındaki ek gösterge rakamının 3600’e çıkartılması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

 

(Adı –Soyadı / Sicili)

…. Adliyesi

…. Yazı İşleri Müdürü

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET BÜRO SEN ; Adliye Personelleri tarafından 21 Aralık 2009 tarihinde, adliye personellerini tek bir çatı altında birleştirmeye yönelik kurulmuş bir sendikadır. Sendikamız genel başkanı Ankara Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olup, yönetimde yer alan genel başkan yardımcılarımız ise yine tamamen adliye (Konya, Mersin, Afyon, Aydın, Van ve İzmir Adliyesi) personellerinden oluşmaktadır. Sendikamızın amacı, tüm yargı çalışanlarının bir araya gelerek güç birliği yapması, doğru buldukları isteklerini ve ellerinden alınan birçok özlük haklarını, daha güçlü bir şekilde dile getirerek gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasıdır. Sendikamız kuruluşunda, sendikacılığın sözlük anlamının "Hizmet" olduğu öngörüsüyle hareket ederek, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmama kararı almış, siyasetten uzak sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Siyaset ile sendikamız arasına kalın bir duvar örülerek, bu husus bizlerin vazgeçilmez bir olgusu haline gelmiştir. Adalet Büro Sen, yargı çalışanlarının şikayetçi olduğu, mobbing, yalnızlaştırılma, önemsizleştirilme ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi tutumlarına karşı BİR ARADA DAHA GÜÇLÜ VAR OLDUĞUNU göstereceği doğru adrestir. Bugüne kadar çözülemeyen sorunlarımızı dile getirerek aynı zamanda çözüm önerileri de göstermiştir. Sendikamızca her yılın 8 Aralık tarihi "YARGI ÇALIŞANLARI GÜNÜ" olarak ilan edilmiş, tüm yargı çalışanlarının sesinin daha fazla duyulması sağlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− altı = 2