Salı, Kasım 10, 2020
Adalet Bakanlığı Havuz Tayinleri Açıklandı

Adalet Bakanlığı Havuz Tayinleri Açıklandı

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 32992892/6956/24177                                            09/06/2016

Konu   : Komisyonlararası nakil çalışması

 

..…………………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
..……….………………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

            Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanı dışında, diğer unvanlarda görev yapan personel için komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.
Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,
a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,
b) Halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi,
c) Halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,
d) Halen görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması,
kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı Genel Yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin isabetli bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

            I- BAŞVURU KOŞULLARI:

            1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan (Yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanında görev yapan personel hariç) kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu ilan sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.
2a) Bu ilan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.
b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 30/06/2016 tarihi itibariyle en az iki yıllık süresini tamamlamış olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.
Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası bu iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı Genel Yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

            II- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

            1- a) Başvurular ekte yer alan kullanım kılavuzuna göre Uyap personel uygulamaları Ortak İşlemler rolünden yapılacak, ayrıca fiziki evrak gönderilmeyecektir.
Elektronik imza sertifikasyonu bulunmayanlar ya da arızalı olanların başvuruları EK-1 Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
b) Başvurular 09/06/2016 Perşembe günü başlayıp, 16/06/2016 Perşembe günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir.
c) Komisyon merkez ve mülhakatlarında görev yapan personel UYAP ekranında yer alan ve doldurulması gereken Komisyonlararası Nakil Başvuru Formunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde yer alan “Aile Birliği” mazeret sebebine dayalı olarak sunacakları belgeyi eksiksiz ve açıklamalara uygun şekilde doldurarak mazerete ilişkin belgeyi UYAP sisteminden taratmak suretiyle başvuru formuna ekleyerek elektronik imza ile imzalayacaklar, usulüne uygun yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik imza sertifikasyonu bulunmayan ya da arızalı olanlardan komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcılığı/idare-vergi mahkemesi aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına Komisyonlar Arası Nakil Başvuru Formunu eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak, ekindeki belgelerle birlikte teslim edeceklerdir. İlgili mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İdare/Vergi mahkemeleri kendilerine teslim edilen Komisyonlararası Nakil Başvuru Formunu ve eklerini UYAP sisteminden taratarak DYS üzerinden bağlı bulundukları Adalet Komisyonu Başkanlıklarına göndereceklerdir. Usulüne uygun yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Son başvuru tarihi olan 16/06/2016 Perşembe günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

            III- KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:

            1- Komisyonlararası nakil çalışmasına 657 sayılı yasanın 4/A maddesinde belirtilen (Yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanında görev yapan personel hariç) kadrolu personel başvurabileceğinden, elektronik imza sertifikasyonu bulunan 4/B’li personelin başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecek olup; elektronik imza sertifikasyonu olmayan ya da arızalı bulunan başvuru sahibinin aynı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel olup olmadığının kontrol edilmesi,
2-Öncelikle elektronik imza sertifikasyonu olmayan ya da arızalı bulunan personel tarafından doldurulması gereken Komisyonlar Arası Nakil Başvuru Formunun eksiksiz, kayıtlara ve Form Doldurma Esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının ve varsa mazerete ilişkin belgelerin tarandığının,  kontrol edilmesi ve UYAP sistemine kaydının yapılması,
3-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli/idari soruşturma, kesinleşmiş mahkûmiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin UYAP sisteminden taranarak eklenip DYS üzerinden birleştirme tutanağına ekli olarak gönderilmesi,
4-Birleştirme Tutanağının en geç 20/06/2016 Pazartesi gününe kadar Bakanlık Muhabere aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,
Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve ekleri Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

            IV- DİĞER HUSUSLAR:

            Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğinden;
1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları,
2- Personelin, başvuru formunda bulunan beş tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsî ve ailevi durumlarını da göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.
3- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.
4- Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Gaziantep ve Konya illeri hariç olmak üzere aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya naklen atanma talepleri uygun görülmeyeceğinden, ilgililerin belirtilen iller hariç olmak üzere aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya nakil talepleri dikkate alınmayacaktır.
5- İlânın “Başvuru Koşulları” bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, eşinin özel sektörde çalışıyor olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre nakil talebinde bulunamayan ya da talepte bulunup da talebi uygun görülmeyenlerin durumu ayrıca değerlendirileceğinden ilgililerin mazeretlerini belgelendirmek suretiyle Komisyonlar Arası Nakil Başvuru Formunda belirtilen haneyi doldurmaları ve mazeretlerine ilişkin belgeleri (eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak belge, sigorta prim belgesi, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası sureti) UYAP sisteminden taratmak suretiyle başvuru formuna ekleyerek elektronik imza ile imzalamaları ve DYS üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
6-Askerde veya ücretsiz izinde olup fiilen görev yapmayan personelin nakil talepleri işleme konulmayacağından bu personelin naklen atanma talebinde bulunmamaları gerekmektedir.
7-Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
8-12/02/2016 tarih ve 1685/6574 sayılı yazımız uyarınca Bölge İdare Mahkemeleri emrinde görev yapan personelden yer değiştirme tercihinde bulunanlar da, komisyonlararası nakil çalışmasına başvurabileceklerdir.
9-20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçecek olan Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Gaziantep ve Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri emrine atamalar yapıldığından, bu mahallere yapılacak komisyonlararası nakil başvuruları kabul edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan tüm personele tebliği hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

 EKLER :

1-Başvuru Formu

2-Başvuru formu doldurma esasları

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


9 × = onsekiz